Home :: КОРИ МАКАРОНИ ВАРИВА :: Фамилия Наложена Баница сирене 1.0 кг

Фамилия Наложена Баница сирене 1.0 кг

23%
Фамилия Наложена Баница сирене 1.0 кг
Details
Market price: £5.19
Our price: £3.99
Options
Quantity
Тони трейдинг пастърма Леки Македонска наденица голяма разфасовка 1.0 кг Молерите домашна луканка от конско и телешко месо 170 г
£22.00
£6.00
£2.99
 
Жоси Краве сирене кутия 900 гр. Биосет Бял крем за торта без варене 75 гр. Фета Сирене 1кг
£5.69
£0.94
£8.99

Product rating

Customer Reviews

  • Author: Svetoslav Savov
    Áàíèöàòà äîéäå ìíîãî ñìà÷êàíà. Áåøå ñòàíàëà íà ïèõòèÿ... Íå çíàì äàëè å ïî âèíà íà äîñòàâ÷èêà, àìà íå áåøå èçîáùî 'âèòà'. Èíà÷å âñè÷êî äðóãî å íàðåä êîëáàñèòå ñà ìíîãî õóáàâè.

Add your review here

: *
: *
Maximum review length is 2000 characters
Type the characters you see in the picture:


*