Home :: Тестени продукти и Варива :: Белла Фамилия Наложена Баница сирене 1.0 кг

Белла Фамилия Наложена Баница сирене 1.0 кг

23%
Белла Фамилия Наложена Баница сирене 1.0 кг
Details
Market price: £5.19
Our price: £3.99
Options
Quantity
Биопрограма Чай Мечо грозде 30 гр. Бисквити Закуска 330 г
£1.19
£1.69

Product rating

Customer Reviews

  • Author: Svetoslav Savov
    Áàíèöàòà äîéäå ìíîãî ñìà÷êàíà. Áåøå ñòàíàëà íà ïèõòèÿ... Íå çíàì äàëè å ïî âèíà íà äîñòàâ÷èêà, àìà íå áåøå èçîáùî 'âèòà'. Èíà÷å âñè÷êî äðóãî å íàðåä êîëáàñèòå ñà ìíîãî õóáàâè.

Add your review here

: *
: *
Maximum review length is 2000 characters
Type the characters you see in the picture:


*